Formacja młodzieży

Program formacyjny jest propozycją drogi dojrzewania w wierze dla uczestników Ruchu Światło-Życie (dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, kapłanów, osób konsekrowanych i in.) Jego celem jest osiągnięcie chrześcijańskiej dojrzałości, która wyraża się poprzez osobistą relację do Jezusa Chrystusa, wynikającą z świadomego odnowienia sakramentu chrztu św. oraz w zaangażowaniu we wspólnocie Kościoła, czyli w diakonii.

Droga formacji składa się z trzech zasadniczych etapów, które określamy nazwami:
– ewangelizacja
– deuterokatechumenat
– diakonia
W trakcie poszczególnych etapów obok pracy osobistej ważną rolę odgrywają cotygodniowe spotkania formacyjne (w przypadku rodzin – comiesięczne) oraz oazy rekolekcyjne, które odbywają się w wakacje.

Program formacyjny etapu ewangelizacji obejmuje:
– udział w ewangelizacji indywidualnej lub rekolekcjach ewangelizacyjnych, zakończonych decyzją przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela oraz decyzją wejścia na drogę uczniów Chrystusa poprzez włączenie się do grupy formacyjnej (postewangelizacyjnej).
– 4 spotkania nad Ewangelią wg św. Łukasza
– 8 spotkań poewangelizacyjnych
– Oazę Nowego Życia I stopnia, której głównym celem jest spotkanie z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym. Na zakończenie oazy I stopnia, lub po powrocie uczestnicy podejmują decyzje podjęcia formacji deuterokatechumenalnej.

Program formacyjny deuterokatechumenatu obejmuje:
– 11 spotkań ewangelicznych pt. „Droga Nowego Życia”, których celem jest utrwalenie w warunkach codziennego życia treści przeżytych podczas oazy rekolekcyjnej I stopnia
– spotkania pt. „Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”, które w syntetyczny sposób ukazują podstawowe treści wiary ujęte w trzy grupy:
1) dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej wiary – kroki: Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół
2) ascetyczne środki chrześcijańskiego wzrostu – kroki: Słowo Boże, Modlitwa, Liturgii
3) elementy apostolstwa- kroki: Świadectwo, Nowa Kultura, Agape

Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej wiary zawarte w krokach Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół mają ukazać i kształtować relacje człowieka wierzącego do poszczególnych Osób Trójcy Świętej oraz do innych ludzi.
Ascetyczne środki chrześcijańskiego wzrostu w krokach Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia służą zarówno ukazaniu jak też wdrożeniu w praktyki, ćwiczenia i inne sposoby wyrażania życia chrześcijańskiego, dzięki którym to życie się rozwija.
Elementy apostolstwa zawarte w krokach Świadectwo, Nowa Kultura, Agape ukazują konsekwencje przyjętych prawd i charakteryzują sposób apostolskiego zaangażowania członków wspólnot Ruchu Światło-Życie

Oazę Nowego Życia II stopnia, która ma na celu:
– inicjację liturgiczno-sakramentalną;
– doprowadzenie do wewnętrznej wolności człowieka – wyzwalanie z „człowieka starego” poprzez rozważanie Księgi Wyjścia
– 11 kręgów biblijnych pt. „Wprowadzenie w Biblię jako w historię zbawienia”, których celem jest ukazanie sensu historiozbawczego i teologicznego wszystkich ksiąg Pisma Świętego, by każdy z członków grupy mógł odnaleźć siebie i swoje życie włączone w plan zbawienia.
-właściwy etap inicjacji liturgiczno-sakramentalnej, czyli:
1) kręgi liturgiczno-biblijne nawiązujące do niedzielnych czytań, których celem jest pogłębienie inicjacji eucharystycznej oraz zwrócenie uwagi na ten sposób dialogu z Bogiem
2) przygotowanie do odnowy przymierza chrztu św. w oparciu o pracę z Notatnikiem Wielkopostnym pt. „Zawieram z Wami przymierze”
3) Triduum Paschalne, przeżyte w formie rekolekcji i odnowa przymierza chrztu św.